Skip to content

Oosterhout – Zandheuvel 49

4901 HT Oosterhout

Zandheuvel 49

€ 285.000,- k.k. Kosten berekenen?

Let op: de vraagprijs is een vanaf prijs. U bent vrij om een bod uit te brengen vanaf € 285.000,- k.k.

Op uitstekende locatie, midden in het centrum van Oosterhout, gelegen bieden wij namens onze opdrachtgever te koop aan deze voormalige "Kruidenierswinkel" aan de Zandheuvel 49.

Het object heeft een perceel oppervlakte van ca. 579m² (of zoveel meer of minder als ...

Let op: de vraagprijs is een vanaf prijs. U bent vrij om een bod uit te brengen vanaf € 285.000,- k.k.

Op uitstekende locatie, midden in het centrum van Oosterhout, gelegen bieden wij namens onze opdrachtgever te koop aan deze voormalige "Kruidenierswinkel" aan de Zandheuvel 49.

Het object heeft een perceel oppervlakte van ca. 579m² (of zoveel meer of minder als na kadastrale meting zal blijken) en heeft momenteel een maatschappelijke bestemming.

De gemeente is echter onder voorwaarden bereid mee te werken aan een ruimtelijke procedure om te komen tot een nieuwe woning.

Het object verkeert in slechte staat en dient volledig te worden gerenoveerd waarbij speciale aandacht gevraagd zal worden voor o.a. het behoud van het gevelaanzicht aan de straatzijde zoals dat nu is, tenzij aangetoond dat dit niet tot de mogelijkheden behoort.

Ook gedeeltelijke sloop en nieuwbouw waarbij de voorgevel bewaard blijft behoord tot de mogelijkheden. Voor de indeling van het object verwijzen wij u naar de bij deze presentatie beschikbare indicatieve plattegronden.

Dit fraai gelegen object zal worden verkocht bij inschrijving waarbij de bijbehorende verkoopprocedure met beoordelingscriteria hieronder nader omschreven is.

Verkoopprocedure Zandheuvel 49 Oosterhout:

Vanwege de karakteristieke en beeldbepalende kenmerken van het te verkopen object worden vanuit de verkoper (gemeente) in opdracht van de gemeenteraad aanvullende eisen gesteld aan de herontwikkeling van het te verkopen pand. Om deze eisen te kunnen borgen is een afwijkende verkoopprocedure opgezet dat bestaat uit twee delen.

A) Bieding
Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen op basis van een minimale verkoopprijs zoals deze is vastgesteld. De termijn voor het uit doen brengen van een schriftelijke bieding eindigt op 27 november 2020, 12.00u. U kunt uw inschrijving per email of schriftelijk kenbaar maken bij het kantoor van Van de Water makelaardij.

B) Herontwikkelingsplan
Op basis van de binnengekomen biedingen wordt een top drie samengesteld van hoogste biedingen. Deze aspirant kopers worden in de gelegenheid gesteld een plan uit te werken dat vanuit ruimtelijk oogpunt aan de onderstaande randvoorwaarden voldoet.:

Algemeen
- Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 579m².
- Op het perceel is de bouw van één aan een gebouwde woning toegestaan.
- De nieuw op te richten bebouwing op het perceel dient overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan ‘Centrum 2017’ (bestemming ‘Wonen’) te worden aangevraagd. Er vindt hier geen herziening van het bestemmingsplan plaats, maar er wordt door college gebruik gemaakt van een buitenplanse afwijkingsbevoegdheid die door de raad aan college is gedelegeerd waarbij een uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van artikel 2.12. lid 1 onder a sub 3 van de Wabo van toepassing is.

Hoofdgebouw
- De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 10,0 meter.
- De goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 4,0 meter.
- De bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 8,0 meter.

Voorgevel
- Vanwege het maatschappelijk belang dient de bestaande voorgevel met bijbehorende indeling in stand te worden gehouden.
- Wanneer het behouden van de voorgevel niet mogelijk is, dient een schriftelijk verzoek met een bouwkundige motivering ter beoordeling worden voorgelegd. Dit maakt onderdeel uit van vooroverleg plan.
- De voorgevel van de woning dient in de bestaande voorgevelrooilijn te worden gesitueerd.
- De frontbreedte van de voorgevel van de woning bedraagt ten minste 10,0 meter.

Kapvorm
- De woning dient te worden uitgevoerd met een kap.
- De mogelijke kapvormen zijn: zadeldak, schilddak, afgetopt schilddak (dakhelling maximaal 70 graden) of een mansardedak (dakhelling maximaal 70 graden).
- De kaprichting dient evenwijdig aan de weg te worden gesitueerd.

Bijbehorende bouwwerken
- De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 150m² waarvan maximaal 100m² vrijstaand
- De goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3,5 meter.
- De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3,5 meter.
- De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 6,0 meter (enkel middels een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid), mits dit past binnen de stedenbouwkundige structuur van de omgeving en het plaatselijke straatbeeld en de mogelijkheden van belendende bouwpercelen niet onevenredig worden aangetast.
- De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 3,5 meter.

Erfafscheidingen
- De bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedragen maximaal 1,0 meter.
- De bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel bedragen maximaal 2,0 meter.

Gunning
Gunning van de woning vindt plaats op basis van beoordeling van het herontwikkelingsplan door een comité onder andere bestaande uit een stedenbouwkundige en een onafhankelijk aangesteld architect. Het herontwikkelingsplan wordt op drie onderdelen beoordeeld. De uiteindelijke wegingsfactor bieding / herontwikkelingsplan is vastgesteld op de verhouding 30% / 70%. Dit houdt in dat het herontwikkelingsplan plan van grotere betekenis wordt gezien dan de prijs.

Punten toekenning
A) Voor de bieding zijn punten te behalen. De hoogste bieder krijgt 10 punten, de een na hoogste 8 punten en de laagste (derde) bieder 6 punten.

B) Voor het herontwikkelingsplan zijn eveneens 10, 8 of 6 punten te behalen op basis van de onderstaande onderdelen.

1) In stand houden voorgevel
2) Terugkerende karakteristieke kenmerken in voorgevel
3) Terugkerende materialen in voorgevel (hergebruik materialen)

Indien aan alle drie onderdelen wordt voldaan, worden tien punten toegekend. Indien aan twee onderdelen wordt voldaan acht punten en indien aan één onderdeel wordt voldaan, worden zes punten toegekend. Indien geen onderdeel terug komt in het herontwikkelingsplan worden geen punten toegekend.

Eindscore
Het cijfer voor de bieding telt voor 30% mee van het eindtotaal. Het cijfer voor het herontwikkelingsplan telt voor 70% mee. De inschrijver met het totaal hoogst aantal punten, nadat de wegingsfactor is toegepast, wordt de woning gegund. In onderstaand voorbeeld is weergegeven op welke wijze gunning tot stand zou kunnen komen.

Gelijke eindscore
Indien op basis van bieding en het ingediende plan in totaliteit een gelijk aantal punten wordt behaald, wordt de woning gegund aan de inschrijver met de hoogste bieding. Mocht dit onverhoopt ook gelijk zijn, dan wordt door middel van loting door een door verkoper aan te wijzen notaris de begunstigde bepaald.

Indienen herontwikkelingsplan
De termijn voor het indienen van een vooroverleg plan (initiatiefplan), is gesteld op twee maanden vanaf het moment dat bij inschrijver bekend is geworden dat deze zich onder de laatste drie inschrijvers bevindt. Let op: het betreft hier een vooroverleg plan. Gemeente kan eventueel binnen twee weken om aanvullende informatie verzoeken. Gunning van de woning vindt plaats uiterlijk drie weken nadat het vooroverleg plan is ingediend.

Ruimtelijke procedure
Er dient, voor het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning, een uitgebreide voorbereidingsprocedure te worden doorlopen waarbij koper zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing (vergelijkbaar met toelichting uit bestemmingsplan) en het verzorgen van een omgevingsaanvraag.
Hiervoor dienen onder andere de volgende onderzoeken te worden verricht:
- Quick Scan Flora en Fauna (op basis van Wet natuurbeheer)
- Akoestisch onderzoek (verkeer) om te bezien of voldaan wordt aan Wet geluidhinder
- Grondwater (hydrologisch onderzoek i.v.m. waterdoorlaatbaarheid)
- Archeologie
- Bodemrapport tuin (beschikbaar na sanering)
- Bodemonderzoek onder woonhuis (beschikbaar)

Na gunning kan een concept ruimtelijke onderbouwing opgesteld worden en samen met een concept omgevingsaanvraag voorgelegd worden aan de gemeente ter voorbereiding op de formele ruimtelijke procedure. Het doorlopen van de gehele ruimtelijke procedure volgt daarna.

Hemelwater
Hemelwater van dak- en terreinverharding dient verwerkt te worden op eigen terrein.
Het is raadzaam om hiervoor de doorlatendheid van de bodem (zogeheten K-waarde) te bepalen. Infiltratie is mogelijk indien de K-waarde 0,5 m/dag of groter is.

Afvalwater
Huishoudelijk afvalwater dient aangesloten te worden op de bestaande huisaansluiting.

Er wordt een voorbehoud gemaakt in de verkoopovereenkomst:
De verkoop kan ontbonden worden als er niet binnen negen maanden een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend (vanaf het moment dat de woning is gegund). Koper dient vervolgens uiterlijk drie maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, te starten met de renovatie / verbouwingswerkzaamheden. Indien koper uiteindelijk afziet van de koop, wordt de nummer 2 respectievelijk nummer 3 opnieuw benaderd en haar interesse gepolst. Dit ter voorkoming van het opnieuw doorlopen van de gehele verkoopprocedure.

Algemeen
- In de koopovereenkomst zal o.a. een ouderdomsclausule en een niet zelf bewoningsclausule worden opgenomen.
- De foto's, plattegronden en indicatieve maatvoeringen zijn slechts van de begane grond daar het veilig betreden van de verdieping helaas niet mogelijk is.
- De perceel grootte is ca. 579m² of zoveel meer of minder als na kadastrale inmeting zal blijken.
- Bij een verkoop wordt als basis gebruik gemaakt van het model van de koopovereenkomst, vastgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis. In deze koopovereenkomst wordt standaard de verplichting tot het storten van een waarborgsom of het
stellen van een bankgarantie door de koper ter grootte van 10% van de koopsom opgenomen.
- Een koopovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen de
koopovereenkomst ondertekenen. Partijen kunnen derhalve noch aan een mondelinge overeenkomst, noch aan
een schriftelijke bevestiging daarvan, rechten ontlenen.
- Deze brochure bestaat uit vrijblijvende informatie en is met de grootste zorg samengesteld, echter aan de inhoud
van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Indelingstekeningen en maatvoeringen zijn slechts
indicatief, kunnen afwijken van de werkelijke situatie en zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de
indeling.

Kenmerken

Overdracht

 • StatusVerkocht o.v.
 • Vraagprijs€ 285.000,- k.k.

Bouwvorm

 • Soort objectWoonhuis
 • Soort woningEengezinswoning
 • Type woningGeschakelde woning
 • Bouwjaar periodeTot 1906
 • BouwvormBestaande bouw
 • LiggingenIn centrum

Indeling

 • Woonoppervlakte131 m2
 • Perceeloppervlakte579 m2
 • Inhoud550 m3
 • Aantal kamers1

Energie

 • IsolatieGeen isolatie
 • CombiketelNee

Buitenruimte

 • TuinAchtertuin
 • AchteromNee

Parkeergelegenheid

 • Parkeer faciliteitenParkeervergunningen
 • GarageGeen garage

Dak

 • Soort dakZadeldak
 • Materiaal dakPannen

Overig

 • Permanente bewoningJa
 • Onderhoud binnenSlecht
 • Onderhoud buitenSlect
 • Huidig gebruikWoonruimte

Bent u al overtuigd?

Ja, ik wil een bod doen!